ქარხნის ტური

ქარხნის ჩვენება

თუთიის სულფატის ნედლეულის კალცინაცია
თუთიის სულფატის პრესის ფილტრაცია
თუთიის სულფატი მინარევების მოცილება
თუთიის სულფატის შეფუთვა
თუთიის სულფატის შესანახი
თუთიის სულფატის ქარხანა
ძმარმჟავას ქარხანა

ლაბორატორია

თუთიის სულფატის გამოვლენა